Recorded by: Buddy Wasisname and the Other Fellers
Written by: Kevin Blackmore

Lyrics

Mwa Danny moyy, nyaa pipes, nyaa pipes, nyaa a-all eeen,
Oommm enn oo enn, unnhh down de munt-un-siiiide.
De sum-uhs gawnh, nhh awl nyaa eeves arh all-eeen,
Neas muaw, neas nuaw, muss ooh und I mus iiide.
Mut ome ye aaack, ien umm-uhs een nyah mead-oooh
Myo ien nya aaal-ees ushed, mmm white wid snooooww.
Nis nyooooh, nis nyoooooooooooh,
Een un-shine nya een shaaaa-doooohh!
Noh Dan-eee myoooy, nya Dan-eee myoooy,
Nyiiinluve moooooo snoooohhh!